Vi har 24 timers service!
Boligkøbs Advokaterne København
Ring
7070 5080
Eller læg en besked

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for:

Boligkøbsadvokaterne er en del af Advokatfirmaet Morten Wistoft
(“Boligkøbsadvokaterne” eller “Advokatfirmaet Morten Wistoft”)
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg

CVR-nr: 26541689

Forretningsbetingelserne er gældende for opgaver der udføres af Boligkøbsadvokaterne / advokatfirmaet Morten Wistoft

1. Udførelsen af opdraget

1.1 Boligkøbsadvokaterne og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand.

1.2 Boligkøbsadvokaterne forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivnin

1.4 Boligkøbsadvokaterne er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Boligkøbsadvokaterne er forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter klientforholdet er ophørt.

2. Fortrolighed

2.1 Boligkøbsadvokaterne er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Boligkøbsadvokaterne er pålagt tavshedspligt.

3. Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

3.1 Boligkøbsadvokaterne er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

3.2 Boligkøbsadvokaterne er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

3.3 Boligkøbsadvokaterne hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Boligkøbsadvokaterne efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.

3.4 Boligkøbsadvokaterne er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

3.5 Boligkøbsadvokaterne ansvar for rådgivning er begrænset til 5 mio. kr.

3.6 Boligkøbsadvokaterne har ikke tegnet forsikring mod elektronisk indbrud i netbank (f.eks. hacking), og dermed er indestående på klientkonti ikke forsikret mod elektronisk indbrudstyveri. Boligkøbsadvokaterne påtager sig intet ansvar for tab som følge af elektronisk indbrud på klientkonti.

4. Honorar, fakturering og klientmidler

4.1 Boligkøbsadvokaterne salær baseres på den anvendte tid men under hensyntagen til bl.a. opdragets kompleksitet, ansvaret som er forbundet med opdraget, anvendelse af specialistkompetencer, det opnåede resultat og sagens værdi for klienten samt om opdraget er sket under særlig tidspres og uden for normal åbningstid.

4.2 Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret. Boligkøbsadvokaterne er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

4.3 I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst Boligkøbsadvokaterne vil på forespørgsel afgive estimat på størrelsen over det forventede salær.

4.4 Boligkøbsadvokaterne afregner månedsvis bagud og ved sagens afslutning. Der skal indbetales et nærmere aftalt depositum på Boligkøbsadvokaterne klientkonto.

4.5. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4.6 Alle klientmidler, der betros Boligkøbsadvokaterne, forvaltes efter klientkontovedtægten og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten.

5. Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i 3 år regnet fra sagens afslutning, hvorefter sagsakterne makuleres.

6. Lovvalg og værneting

6.1 Boligkøbsadvokaterne rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for Københavns Byret.
6.2 Boligkøbsadvokaterne er underlagt de Advokatetiske Regler. Klienten kan indbringe klager over rådgivning til advokatmyndighederne www.advokatsamfundet.dk.

7. Klientkonto og garantiordning for indskydere

Advokatfirmaet Morten Wistoft har klientbankkonti i Jyske Bank A/S.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

8. Klageadgang

Advokatfirmaet Morten Wistoft er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Morten Wistoft og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Klientoplysninger

Klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3.:
Boligkøbsadvokaterne / Advokatfirmaet Morten Wistoft
CVR nr. 26541689
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg

Advokater hos Boligkøbsadvokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Boligkøbsadvokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Boligkøbsadvokaterne ansvarsforsikring er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Udvalgte priser
Boligpakke
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling med sælger / mægler
Skøde og refusionsopgørelse
kr.11.250
Andelsbolig
Komplet boligkøbsrådgivning
Rådgivning af specialiseret boligadvokat
Forhandling
Komplet ekspedition af handlen
Ingen handel - halv regning
kr.8.995
Skøde og refusionsopgørelse
Ingen rådgivning
Ekspedition af skøde og refusionsopgørelse
kr.3.995